top of page

AVIS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAD

 


1) INFORMACIÓ DEL TITULAR
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, exposen les dades identificatives del Titular:

 

Web: https://www.rimarent.com

Titular RICARD MUNNÉ VICENTE (d'ara en endevant RIMARENT)
Domicili: Carrer Cor de Maria, 2, entresol 4, 17002 - Girona
CIF: ES40353070F
Telèfon: +34 663 870 328
Correu electrònic: ricard.munne@rimarent.com

Dades registrals: __________________________________________

 

2) CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
Qualsevol persona que accedeixi a la Web de RIMARENT tindrà la consideració d'usuari. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera d'acord amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic, així com el que disposen les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb fins o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar la Web o impedir-ne l'ús normal, o de els serveis accessibles a través de la mateixa.
La utilització del Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides a la darrera versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiteu la web.

 

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de RIMARENT o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la web, ni el tractament informàtic, la distribució, la difusió, ni la modificació, la transformació o la descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per RIMARENT o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.

 

4) POLÍTICA DE PRIVACITAT.
RIMARENT es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin en aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per RIMARENT, implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes a la present Avís Legal i Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula. Si us plau, tingueu en compte que encara que hi pugui haver enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. RIMARENT no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests lloc web.

 

5) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
RIMARENT
Les nostres dades figuren a l'inici d'aquest avís legal.
• Tractem la informació que se'ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
• Si ens doneu el vostre consentiment també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
- Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals.

 

Què és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
1. La base legal per als tractaments de les vostres dades són els consentiments que ens dóna.

(Menors de 14 anys) S'entendrà que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha estat pel consentiment dels representants legals. Si no és així el/la representant legal ho ha de fer saber en quant sigui possible.

2. Compliment amb les lleis aplicables o lexecució dun contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les vostres dades personals per complir amb una llei / regulació rellevant, o per complir amb les nostres obligacions en virtut d'un contracte al qual està subjecte.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la fi del tractament.

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades.
• Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control competent.

 

Com podeu exercir els vostres drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'dentifiqui a la nostra adreça física o electrònica (que apareixen al començament del present Avis Legal).

 

Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-vos donar el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
• Dades de caràcter identificatiu.
• Dirigeixes postals o electròniques
• Altres dades sol·licitades als nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

- Amb quina finalitat tractem les vostres dades?
Podem processar les vostres dades personals per a les següents finalitats:
-Prestar els serveis contractats.
-Facilitar els productes adquirits.
-Respondre a les vostres sol·licituds d'informació, productes o serveis
-On tenim obligacions legals, processar les dades personals
-Contractar personal
-Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius (com ara comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projectes);
-Proporcionar accés als nostres recursos
-Processar pagaments
-Administrar el lloc web
-Per qualsevol fi addicional en el qual segons requereixi notificar-vos i obtenir el vostre consentiment, incloses les finalitats exigides per la legislació local, obtindrem el vostre consentiment abans de processar les vostres dades personals per a aquestes finalitats.


6) QUINES MESURES DE SEGURETAT APLICEM?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes daquestes mesures són:
• Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
• Realització de còpies de seguretat periòdiques.
• Control daccés a les dades.
• Processos de verificació, avaluació i valoració regulars

7) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
RIMARENT actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al vostre lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. RIMARENT tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s'escau, l'estableixi RIMARENT en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.


8) POLÍTICA D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.
RIMARENT es compromet a través d'aquest mitjà a no fer publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. RIMARENT, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.
RIMARENT es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de RIMARENT sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i RIMARENT, així com l'exercici de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.


9) CONDICIONS D'US. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.
L´ús d´aquest lloc web implica l´acceptació plena dels termes del present avis legal. Aquest Avis Legal i totes les relacions que s'estableixin entre RIMARENT i l'Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l'establert a la legislació espanyola.

Última revisió: novembre 2022.

bottom of page